„Ženie nás láska Kristova.“


Dňa 19.1.2017 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty uskutočnila, v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli bohoslovci Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Iniciatíva vznikla vďaka stretnutiam Študentskej časti Akademického senátu UK, ale pripravovali ju spoločne študenti a študentky oboch fakúlt za podpory dekanov, formátorov a tiež otcov biskupov. Nosnou témou tejto bohoslužby bol citát apoštola Pavla: „Ženie nás láska Kristova.“ (porov. 2 Kor 5, 14)  Na bohoslužbe sa zúčastnili predstavitelia Univerzity Komenského, predseda akademického senátu prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre študijné veci, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka pre medzinárodné vzťahy, študenti a bohoslovci oboch fakúlt, predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a Teologického domova ECAV pri EBF.

 

Na úvod bohoslužby sa všetkým prihovoril dekan EBF doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., ktorý vyzdvihol dôležitosť takého stretnutia aj v súvislosti s prebiehajúci jubilejným 500. výročím reformácie. Vyzdvihol myšlienku, že toto výročie môže byť po prvý krát v histórii iné ako ostatné okrúhle výročia predtým. Po prvý krát ho môžeme vďaka ekumenickému snaženiu  prežívať v mieri, spoločne zjednotení v modlitbe a Božom Slove.

Kazateľom Božieho slova bol dekan RKCMBF ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., ktorý sa vo svojom príhovore zameral na podobenstvo o „Márnotratnom synovi“ a zdôraznil, nesprávne vnímanie Boha, ktorý je milosrdný Otec a miluje oboch bratov a obom vychádza v ústrety. Toto konanie Otca je vysoko nad mieru spravodlivosti a zaužívaných zvykov v danej spoločnosti. Nesprávne vnímanie ľudí, vnútorné predsudky, pýcha a nespravodlivé súdy, spôsobujú rozdelenie na rôznych úrovniach, čo je v protiklade s evanjeliom a voľou Pána Ježiša, ktorý sa v predvečer svojej požehnanej smrti modlil: „aby boli všetci jedno.“ (porov. Jn 17, 11)

Účastníci bohoslužby okrem iného odprosovali Boha za jednotlivé „kamene rozdelenia“, ktorými sú nedostatok lásky, vzájomné pohŕdanie, ohováranie, vzájomná diskriminácia, prenasledovanie, rozbíjanie spoločenstva, netolerancia, náboženské vojny, zneužívanie moci, pýcha, z ktorých po stáročia vznikol „múr rozdelenia“.

 

Celá bohoslužba sa niesla v duchu vzájomnej lásky, prijatia a vzájomnej jednoty. Toto bolo symbolicky vyjadrené, že bohoslovci oboch fakúlt vytvorili pre túto príležitosť jeden spevácky zbor, ktorého spevy nádherne doprevádzali celú bohoslužbu. Texty modlitieb a formulár Ekumenickej liturgie slova boli prevzaté z oficiálnej stránky KBS.

Ekumenické stretnutie bolo ukončené spoločným agapé, ktoré pre zúčastnených pripravila EBF a počas ktorého prebehli mnohé vzájomné neformálne dialógy, nesúce sa opäť v láskavej atmosfére.