Púť seminaristov do Talianska


Nový formačný rok sa pre nás bohoslovcov začal v pondelok 18.9.2017 ráno púťou do Talianska, kde sme v priebehu týždňa navštívili viaceré pútnické miesta. Touto púťou nás sprevádzal vp. Rudolf Smoter z Tibavy a spoločnosť nám robili aj bohoslovci Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Prvým z týchto miest bola na severe Talianska ležiaca Padova, ktorá je neodmysliteľne spojená so sv. Antonom Paduánskym. Dôkazom toho je aj románska bazilika v tomto meste, ktorá je zasvätená práve tomuto svätcovi. Dodnes tam môžeme nájsť jeho hrob. V jednej z kaplniek tejto baziliky sme sa zúčastnili našej prvej svätej omše tejto púte, ktorú celebroval náš otec rektor Daniel Ižold.

Bazilika sv. Antona v Padove

Svätá omša v Padove

Už na druhý deň nás čakala turistami a milovníkmi kultúry z celého sveta vyhľadávaná Florencia. Tu sme mali možnosť vidieť viaceré renesančné pamiatky vrátane dominanty mesta, ktorou je Dóm Santa Maria del Fiore s najväčšou kupolou z kresťanských chrámov na svete. Okrem tejto katedrály sme navštívili aj Baziliku Santa Maria Novella a Baziliku Santa Croce, v ktorej sme podobne ako v Padove mali svätú omšu v jednej z kaplniek. V tejto bazilike sa nachádza niekoľko hrobov viacerých významných osobností z histórie, akými sú Galileo Galilei, Michelangelo, Machiavelli alebo Marconi.

Dóm Santa Maria del Fiore s renesančnou kupolou

Spoločná fotografia pred Dómom Santa Maria del Fiore

Bazilika Santa Croce vo Florencii

Svätá omša vo Florencii

Odtiaľ sme sa presunuli do mesta Assisi, ktoré preslávili sv. František z Assisi a sv. Klára. Toto stredoveké mesto nás očarilo nielen nádhernou Bazilikou sv. Františka z Assisi, Bazilikou sv. Kláry, farským kostolom San Rufino, kostolom Santa Maria degli Angeli spolu s Porciunkulou ale aj tichou pustovňou Eremo di Carceri, kde sv. František trávil čas v samote a tichu modlitby. Okrem toho na nás zapôsobil aj kostol s kláštorom San Damiano. Práve tento kostol opravil svätý František počas svojho obrátenia. Tento kostol je okrem toho spojený aj so životom sv. Kláry. Jej telesné pozostatky ležia dodnes v Bazilike sv. Kláry. Podrobnosťami o týchto miestach nás sprevádzal aj náš otec špirituál Ján Otruba, ktorý v kláštornom komplexe pri Bazilike sv. Františka pre nás slúžil sv. omšu.

Bazilika sv. Františka v Assisi

Svätá omša v kláštornom komplexe pri Bazilike sv. Františka v Assisi

Kostol San Damiano a kláštor

Kostol Santa Maria degli Angeli

Z Assisi sme sa presunuli do ďalšieho historického mesta, ktorým je Cascia. Cascia je jedno z najobľúbenejších pútnických miest v Taliansku. Je spojená so životom sv. Rity a tiež je vyhľadávaným miestom pre pútnikov na prijatie sviatosti zmierenia v tunajšej penitencérii. Náš otec špirituál Alexander Knorr, ktorý tu niekoľko rokov pôsobil ako penitenciár, nám odslúžil sv. omšu v kaplnke pod Bazilikou sv. Rity. V tejto kaplnke sme mali možnosť vidieť relikviu z eucharistického zázraku v podobe časti listu strany breviára, ktorý po dotyku s Eucharistiou obsahoval krvavé škvrny.

Bazilika sv. Rity

Kláštor v Cascii kde žila sv. Rita

Svätá omša v Cascii

Relikviár s relikviou viažúcej sa k Eucharistickému zázraku v Cascii

Našou poslednou zastávkou na tejto púti bolo mesto Loreto, ktoré tiež patrí k tým najvyhľadávanejším miestam v Taliansku. Popularite sa teší vďaka Svätyni Svätého domu. Pod kupolou tejto baziliky sa nachádza cenná relikvia, ktorou sú múry z domu Zvestovania z Nazareta. Naša posledná svätá omša na tejto púti bola odslúžená v kaplnke nachádzajúcej sa pod Svätyňou. Na záver púte sa niektorí z nás osviežili plávaním v Jadranskom mori, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta.

Svätyňa Svätého domu

Svätá omša v kaplnke pod Svätyňou Svätého domu v Lorete

Relikvia múrov z domu Zvestovania obložená zdobeným múrom

Takto sme putovali peši z Loreta na pláž

Do seminára sme sa vrátili v sobotu 23.9.2017 v skorých ranných hodinách po dlhej a namáhavej ceste, ale zato naplnení a povzbudení duchovne. Veríme, že takto duchovne povzbudení ostaneme čo najdlhší čas, aby sme sa stále viac a viac pripodobňovali nekonečne milujúcemu Kristovi a jemu oddaným svätým.

 

Martin Gira