Fakultný štvrtok – Referendum o rodine z pohľadu odborníka na ústavné právo


Vo štvrtok 23.12.2017 sa v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave konala ďalšia z prednášok v rámci podujatia fakultný štvrtok. Prednášku viedol JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý pôsobí ako vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň je aj prodekanom tejto fakulty pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou. Názov prednášky znel: Referendum o ochrane rodiny očami ústavného právnika (a katolíka).

Vo februári roku 2015 sa na Slovensku uskutočnilo referendum, ktoré malo snahu právne upevniť manželstvo ako zväzok výhradne jedného muža a jednej ženy a chrániť práva detí a rodiny. Toto referendum na Slovensku bolo predmetom veľkej diskusie v médiách, medzi širokou verejnosťou ale aj medzi právnymi špecialistami. A práve z pohľadu ústavného práva sme sa mohli oboznámiť s problematikou referenda. JUDr. Marián Giba, PhD. nám analyzoval problematické formulácie otázok z právneho hľadiska a tiež aj nedôsledné ukotvenie inštitútu referenda v slovenskej legislatíve.

Problém formulácie otázok videl najmä v nedostatočne dôslednej formulácii jednotlivých otázok na to, aby tieto otázky mali potom aj konkrétne požadované účinky, ktoré by boli v súlade s predstavou iniciátorov referenda. Ťažkosti by mohla spôsobiť aj prípadná právna implementácia jednotlivých otázok, ktorá by musela byť nevyhnutne spojená s ďalšími právnymi opatreniami, akými sú napríklad zadefinovanie nových právnych termínov. Za ďalší nemenej dôležitý problém označil aj právne zakotvenie záväznosti implementácie obsahu akéhokoľvek platného referenda vo všeobecnosti, ktoré Ústava SR nedostatočne formuluje.

Ďakujeme JUDr. Mariánovi Gibovi, PhD. za odbornú prednášku, ktorou nás obohatil a rozšíril naše vedomosti a obzory. Vyprosujeme mu veľa Božieho požehnania a rovnako aj všetkým právnym špecialistom, aby zastávali Božiu vôľu pre dobro všetkých ľudí.

Martin Gira

 

 

Foto: Tamás Ollé