Ponímanie adventného obdobia


Adventný veniec, „pseudo vianočné trhy“ na našich námestiach, už od skorého decembra znejúce vianočné koledy – nám určitým spôsobom dávajú pociťovať, že sa začalo adventné obdobie. Ale čo adventné obdobie v skutočnosti je?

Ak sa na advent pozrieme z pohľadu kresťana-katolíka, ide o obdobie očakávania. Cirkev s vierou a nádejou očakáva Kristovo narodenie. V tomto období cirkev poukazuje na trojaký Pánov príchod:

  1. príchod skrze vtelenie
  2. príchod do srdca veriacich
  3. príchod k poslednému súdu

O tomto trojakom príchode vraví Peter z Blois (1): „Prvý príchod bol pokorný a v skrytosti, druhý je tajný a láskyplný, tretí bude zjavný a hrozný. Pri prvom príchode bol Kristus ľuďmi nespravodlivo odsúdený, pri druhom nás ospravedlňuje tým, že nám dáva milosť, pri treťom bude všetko súdiť podľa zásad večnej spravodlivosti. Pri prvom príchode je baránkom, pri druhom oddaným priateľom a pri poslednom levom.“

Advent je teda obdobím radosti i zármutku: radosti pre blaživú nádej blízkej spásy, zármutku pre budúci súd.

Nakoľko advent je obdobím radostného očakávania Kristovho druhého príchodu, prejavy tohto obdobia sú badateľné aj v liturgii, Tieto prejavy sa týkajú jednak vnútorných zvykov a ustanovení, ktoré cirkev zaviedla a na druhej strane modlitieb a čítaní, v ktorých cirkev Boží ľud povzbudzuje.

K základným vnútorným zvykom a ustanoveniam patrí:

  • trvanie adventu počas štyroch nediel – čo nám pripomína 4000 rokov pred príchodom Pána. Podľa niektorých teológov to symbolizuje štvoraký príchod Pána: keď sa vtelil, keď sa duchovne v človeku zrodí a keď príde k súdu súkromnému i všeobecnému.
  • vychádzajúc z tradície sa v tomto období tiež nekonajú svadby práve kvôli tomu, aby sa myseľ kajúcich nerozptyľovala a nevzďaľovala sa od vážnych myšlienok.
  • navonok sa tiež prejavuje fialovou farbou liturgického rúcha, čo nám symbolizuje blankyt nebeského, odtiaľ pochádza všetka naša spása.

Tak, ako som už spomínal, advent má byť pre nás príležitosťou, ktorú nám Matka Cirkev ponúka k tomu, aby sme sa duchovne pripravili na to, čo budeme o štyri týždne sláviť. Nech sa počas tohoto obdobia pripravíme na Kristov slávny príchod do betlehemských jaslí, do nášho srdca, aby sme raz mohli s radosťou predstúpiť pred jeho spravodlivú a milostivú tvár v hodine posledného súdu.

 

(1) De adventu sermo III

 

Použitá bibliografia:

  1. KUPKA, Josef. O cirkevním roce. 1907
  2. RICHTER, Klemens. Liturgie a život. 1996

Viktor Varga