Ekumenická bohoslužba v Aule Benedikta XVI.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sme prežívali aj my v našom seminári. Zavŕšením tohto týždňa bola ekumenická bohoslužba bohosloveckých fakúlt Univerzity Komenského, ktorá sa konala na sviatok Obrátenia svätého Pavla (25.1.2018) v Aule Benedikta XVI. Bohoslužba sa konala podľa dokumentu, ktorý spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.

Išlo už o druhú ekumenickú bohoslužbu bohosloveckých fakúlt UK v Bratislave, keďže minulý rok sme mali my pri tejto príležitosti možnosť navštíviť Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK. Preto tento rok naša Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK pozvala študentov a členov pedagogického zboru ako aj vedenia Evanjelickej bohosloveckej fakulty na opätovné spoločné podujatie, ktorého obsahom bola spomínaná ekumenická bohoslužba ako aj spoločné občerstvenie po skončení bohoslužby.

Na začiatku bohoslužby dekan našej fakulty ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. privítal hostí a zvlášť privítal aj dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty doc. Mgr. Ľubomíra Batku, Dr. theol., ktorý v kázni zdôraznil na príklade nebezpečenstva strachu, ktorému museli čeliť aj Izraeliti, keď sa dostali pred Červené more a pritom ich prenasledovali egyptské vojská, že kresťania už nemôžu viac zažívať medzi sebou strach, ktorý podľa neho ničí nádej.

Témou tohtoročného týždňa za jednotu kresťanov vo svete bolo pripomenutie si agresívnej kolonizácie v oblasti Karibiku. Veríme, že toto podujatie a spoločná modlitba k nášmu Trojjedinému Bohu, ktorého spoločne vzývame a prosíme o kresťanskú nádej, prinesie svoje duchovné ovocie aj pri udržiavaní a autentickom presadzovaní kresťanských hodnôt vo svete v naozajstnom duchu Evanjelia.

Martin Gira

 

Foto: Dávid Kimmerling