Posviacka príbytkov v našom seminári


Dnes sme sa v našej seminárskej kaplnke zišli pri špeciálnej príležitosti. Práve dnes otec špirituál Alexander Knorr posvätil soľ, vodu, tymián a kriedu, aby nám aj spolu s druhým otcom špirituálom Jánom Otrubom mohli posvätiť priestory nášho seminára, a to aj vrátane učební našej Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas úvodnej pobožnosti nám otec špirituál Alexander Knorr zdôraznil význam posviacky príbytkov. Má nám slúžiť aj na pripomenutie toho, že tieto priestory patria Kristovi a zároveň na pripomenutie Božej prítomnosti a aby sme tiež aj skutočne pociťovali neustálu Božiu blízkosť.

 

Po požehnaní našich najdôležitejších priestorov, ktorými sú Kaplnka sv. Kríža a sakristia, sa sprievod, ktorý svojimi spevmi obohatili členovia našej Scola cantohorum, presunul do chodieb nášho seminára za účelom požehnania našich izieb a spoločných priestorov. Veríme, že aj vďaka tomuto požehnaniu nám Pán Boh svojou nekonečnou milosťou a požehnaním bude pomáhať na ceste ku sviatostnému kňazstvu.

Martin Gira