Naplňme čas


Je tu opäť pôst. Obdobie, počas ktorého by sme sa mali postiť nielen navonok, ale hlavne vnútorne. Počas obradu udeľovania popolca nám dáva kňaz na čelo znak kríža so slovami: Kajajte sa a verte evanjeliu alebo Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Mali by sme sa pozastaviť nad týmito slovami, pretože nás vedú k zamysleniu, kto vlastne som, aké sú moje hodnoty, priority, aký mám vzťah k sebe samému, k blížnym a hlavne k Bohu.

Na to, aby som sa mohol kajať, konať pokánie mal by som si každý deň vykonávať spytovanie  svedomia. Mal by som skúmať svoj každodenný život, aby som zistil svoje nedostatky vo vzťahu s Bohom. Spoznanie mojich hriechov, teda toho, čím ubližujem sebe a Bohu,  mi otvára cestu konať pokánie, ospravedlniť sa Bohu za urážanie, zmeniť svoje zmýšľanie a hlavne uvedomiť si, že potrebujem Boha. Každý hriešnik potrebuje Boha. Teda pôst nemá byť len vonkajším zrieknutím sa pozemských dobier, ale má byť hlavne uvedomením si vlastnej hriešnosti. Máme však šťastie, že sme hriešnici, ktorých Boh miluje. Práve uvedomením si svojej hriešnosti sa viem odvrátiť od zla a prilipnúť k Bohu.

Sv. Augustín rozdelil všetky rozumné stvorenia na dve skupiny. Sú to civitas Dei (Boží štát) a civitas terrena (svetský štát). Tieto civitas nie sú žiadnym konkrétnym štátom tu na zemi alebo nejakým národom. Civitas Dei sú všetci ľudia a anjeli, ktorí chcú žiť podľa ducha, chcú plniť Božiu vôľu a chcú žiť podľa Božích prikázaní. Civitas terrena sú tí, ktorí chcú žiť podľa tela. Tieto dve civitas sú na zemi prepletené a zmiešané. Až na druhom svete budú od seba oddelené, ako hovorí aj evanjelista: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.(Mt25) “ Evanjelista ďalej opisuje skutky jedných aj druhých, kto čo spravil svojmu blížnemu a pokračuje: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili.“ Tým, ktorí boli zameraní na seba a nie na svojho blížneho hovorí: „Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Tieto slová evanjelia sú výstrahou pre nás, aby sme si uvedomovali naše skutky. Pán Boh nám dáva v každom čase možnosť na obrátenie svojich skutkov, zmýšľania, života. Tento čas pôstu by mal byť aj pre nás výzvou nájsť si čas na stíšenie sa a prehodnotenie svojho vzťahu s Bohom. Je môj život v súlade s Božím plánom alebo si žijem podľa žiadostí tela?

Samozrejme, konať pokánie si vyžaduje veľa síl, bolestí, ale aj lásky. Spomenul som bolesť, pretože utrpenie znášajú aj dobrí, aj zlí ľudia. Je však rozdiel, ako ho znášajú. Sv.Augustín vo svojom diele Boží štát hovorí: „Utrpenie znášajú s nerovnakým výsledkom. Dobrých utrpenie očisťuje a posilňuje, zlých však kára, tak ako oheň očisťuje zlato a odstraňuje špinu.(1.kniha, 8.kapitola)“ Nebojme sa tohto utrpenia, ktoré očisťuje od hriechov.

Všetkých povzbudzujem, aby sa nebáli nájsť si čas na prehodnotenie svojho života a vylepšovať svoj vzťah s Bohom. Nebojme sa žiť svoj život podľa Božej vôle. Oplatí sa to, a tak budeme môcť byť raz naozaj šťastní a patriť do civitas Dei, teda do ľudu, ktorý patrí Pánovi. Nakoniec chcem ešte  pripojiť slová Kazateľa: „Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé.(Kaz12,13-14)“

Peter Németh