Prihláška do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aj v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019 ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva.  

 

Termín podanie prihlášky je do 30. apríla 2018.

 

Pre úspešné podanie prihlášky do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a na Rímskokatolícku bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave je potrebné vyplniť tlačivo prihlášky na VŠ. K tomu je potrebné doložiť originály alebo overené kópie týchto dokladov:

 

  • rodný list
  • krstný list so záznamom o birmovke
  • sobášny list rodičov z farského úradu
  • maturitné vysvedčenie/vysokoškolský diplom
  • životopis
  • lekárske svedectvo o zdravotnom stave
  • odporúčanie miestneho farára
  • doklad o úhrade poplatku za prijímacie pohovory
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Všetky potrebné informácie a ďalšie pokyny pre záujemcov o štúdium sú k dispozícii na stránke fakulty