Iúdica me Deus…


Na niektoré skutočnosti sme si už tak zvykli, že ich takmer nevnímame. V každom kostole máme pred očami kríž. Je tak samozrejmý, že už uniká našej pozornosti. Od tejto piatej pôstnej nedele sa kríž zahaľuje, väčšinou fialovým rúškom, aby nám netradične udrel do očí, aby sme mu venovali viac sústredenej pozornosti a zamysleli sa, čo pre nás znamená. Táto nedeľa má svoj tradičný názov – nazýva sa Smrtnou nedeľou, a je to zvýraznené práve zahalením kríža.

Liturgicky sa táto nedeľa nazýva „Iúdica“, podľa úvodnej antifóny sv. omše: „Iúdica me Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ad hónime iníquo, ete dolóso éripe me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo mea.“

„Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočište.“ (Ž 43, 1-2a)  

Tento názov má na základe toho, že vstupujeme do konečnej fázy pôstneho obdobia.
Zahalený kríž – to je akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. Nad Pánom Ježišom akoby sa zbiehajú mraky ľudskej zloby. Židia ho chcú v zúrivosti zabiť. Hoci sa im to hneď nepodarí, ich nenávisť rastie. Na význam zahalenia kríža nás upozorní aj úvodná modlitba nedeľnej omše: „Kristus sa z lásky k nám obetoval na kríži, lebo on a len on je schopný napraviť zlo, ktoré spôsobil hriech.“

Od tejto nedele sa pri sv. omšiach používa prefácia o Umučení Pána: „… veď na kríži sa odohral súd nad zlobou sveta a prejavila sa moc ukrižovaného Krista.“

Milosrdný Ježišu, Syn živého Boha, keďže nám je nekonečná cena Tvojej svätej Krvi neopísateľne potrebná a spásonosná, prosíme Ťa, daj, aby nás nestrhli telesné žiadosti, diabolské nástrahy a pokušenia sa búriť proti Tvojmu svätému zákonu. Vystri svoju všemohúcu ruku na nás, kajúcich hriešnikov, ktorí sa k Tebe obraciame vo svojej slabosti. Stoj pri nás, Pane! Posilňuj nás, aby sme neboli premožení nepriateľom našej spásy. Nech nám pomáha neoceniteľná cena Tvojej Krvi vyliata pre nás.

Stojac pre Tebou, Pane, dvíhame svoje oči na Tvoj svätý kríž a prosíme o Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Prosíme za seba aj za zatvrdilých hriešnikov, ktorí nechcú prijať Tvoju milosť.

Pane Ježišu, zmiluj na nad nami! Vylej svoje požehnanie na nás, na našich príbuzných, priateľov i nepriateľov. Daj, nech sú tieto dni svätého pôstu, časom úprimného obrátenia. Daj nám milosť, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe, polepšili svoj život, aby sa hnevníci zmierili, núdznym sa dostala pomoc a chorí získali úľavu. Daj nám, Pane, šťastnú hodinu smrti, aby sme z tohto sveta odišli zmierení s Tebou aj s bratmi a sestrami. Roznieť v nás v hodine smrti, oheň viery, nádeje a lásky, aby sme opustiac tento svet, mohli sa radovať vo večnej sláve, kde Ty, Ježišu Kriste, vládneš naveky vekov. Amen.

 

 

Milan Puškar