Udelenie ministérií a prijatie kandidatúry diakonátu a presbyteriátu 2018


Počas tohto týždňa, ktorý je týždňom modlitieb za duchovné povolania,  sa počas slávení svätých omší v našej seminárskej Kaplnke sv. Kríža udeľovalo ministérium akolytátu pre bratov štvrtákov, ministérium lektorátu pre bratov tretiakov a naši bratia piataci boli prijatí medzi kandidátov diakonátu a presbyteriátu.

 

Akolytát

 

Dňa 17.4. sme ja a moji dvaja spolubratia, Milan a Daniel, v seminárskej kaplnke prijali ministérium akolytátu od bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka. ‎Toto ministérium nám umožňuje byť ešte bližšie k Ježišovi Kristovi, reálne prítomnému v oltárnej sviatosti. Odteraz môžeme zaniesť sv. prijímanie chorým alebo purifikovať/čistiť nádoby na konci sv. omše.

Zároveň je to posledné ministérium pred diakonskou vysviackou, do ktorej nám zostáva približne jeden rok. Toto nás napĺňa veľkou radosťou, ale zároveň aj bázňou pred veľkosťou povolania, ku ktorému nás Boh povoláva.

Dúfame, že okrem nás Pán Boh povoláva aj ďalších mužov do svojej služby a modlíme sa za to, aby títo Bohom vyvolení, počuli jeho hlas a s odvahou naň odpovedali.

Marek Vávra

         

Foto: Tamás Ollé

Lektorát

 

V stredu 18.4.2018 prijali bratia tretiaci od trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha ministérium lektorátu. Bola im tak zverená služba nielen prednášať čítania vo svätej omši, ale aj ohlasovať prijaté Božie slovo a vyučovať ho v príprave na prijatie sviatostí. Arcibiskup nám všetkým pripomenul, že služba lektora nie je viazaná len na bohoslužbu, ale má ju vyjadrovať aj celý náš život. Ustanovením za lektorov sme urobili ďalší krok na ceste ku kňazstvu.

Matej Pinkas

         

Foto: Dávid Kimmerling

Kandidatúra diakonátu a presbyteriátu

 

Posledným krokom pred prijatím sviatostného svätenia je prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Je to verejné vyjadrenie úmyslu stať sa Kristovým kňazom. My sme tento úmysel vyjadrili spoločne počas svätej omše 19. apríla. Vyjadrili sme, že našu prípravu chceme zavŕšiť tak, aby sme boli hodní prijať sviatostné svätenie a že sami seba chceme utvárať tak, aby sme mohli verne slúžiť Kristovi a jeho Telu, Cirkvi. Tento úmysel sme vyjadrili pred otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, ktorý nás prijal medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.

Ivan Slepčan

 

Foto: Tamás Ollé

 

Tešíme sa spolu s našimi spolubratmi, že sa priblížili k vytúženému prijatiu kňazskej vysviacky. Vyprosujeme im od Najvyššieho, aby vytrvali vo svojej ceste a naďalej pokračovali v úsilí pripodobňovať sa Ježišovi Kristovi. Tento týždeň modlitieb za duchovné povolania zavŕšime túto nedeľu podujatím Deň otvorených dverí 2018, ktoré sa ale neuskutoční v našom kňazskom seminári. Priebeh tohto podujatia bude spočívať v tom, že navštívime farnosti: Pezinok, Šaštín-Stráže, Borovce, Komárno a Bratislava – Jarovce. V týchto farnostiach predstavíme náš kňazský seminár.

Martin Gira