Reforma pápeža Pia V.


Jedna z najväčších reforiem liturgie sa pripisuje práve pápežovi Piovi V. V období stredoveku sa do liturgického slávenia dostali mnohé prvky, ktoré neboli v súlade s duchom prvotnej liturgie. Neslúžili k duchovnému rastu veriacich a k rastu úcty k posvätným tajomstvám. Preto reforma a zjednotenie Rímskeho misála tak veľmi zaujala pozornosť koncilových otcov na Tridentskom koncile (1545-1563). Na šestnástom zasadaní tohto koncilu (16.2.1662) bola zriadená komisia poverená prípravou reformy Rímskeho misála. Odborníci, ktorí pracovali v tejto komisii, sa snažili, aby sa podľa najlepších rukopisov opäť navrátili staré rímske obrady. Nechceli priniesť niečo nové, ale hodnotu starej liturgie očistili od všetkých cudzích a menej podstatných prvkov. Táto neľahká práca bola zavŕšená počas pontifikátu Pia V. (1566-1572), ktorý 14. júla 1570 svojou bulou Quo primum záväzne nariadil používanie nového Rímskeho misálu. Na základe tejto buly nemohol nikto k nejakému obradu hocičo pridať alebo svojvoľne odobrať. Pápež však urobil jednu výnimku. Dovolil, aby sa zachovali tie liturgické zvyky, ktoré boli v používaní po dobu dlhšiu ako dve storočia. Na základe tohto povolenia lyonská diecéza, potom mnohé rády, ako napríklad dominikáni, karmelitáni a kartuziáni mohli sláviť liturgiu odlišnú od rímskej. Ďalej zostala až dodnes platná ambroziánska liturgia v Miláne a mozarabská liturgia, ktorú však neskôr zreformoval II. vatikánsky koncil.

Keď sa v roku 1592 objavila právoplatne uznaná Vulgáta, bolo jasné, že v rímskom misáli budú state z Písma použité z nej. Za týmto účelom pápež Klement VIII. zostavil komisiu, v ktorej okrem iných pôsobili známi kardináli Baronius, Bellarmin a Gavantus. Takto revidovaný misál pápež slávnostne uverejnil 7. júla 1604 s bulou Cum Sanctissimum. Neskôr pápež Urban VIII. (1623-1644) tiež vymenoval jednu komisiu, ktorá mala za úlohu rubriky zjednodušiť a ozrejmiť. Zrevidovaný misál bol vyhlásený 2. septembra 1634 spolu s bulou Si guid est. Aj počas pontifikátu pápeža Leva XIII. (1878-1903) nastali zmeny v rímskom misáli. Zjednodušilo sa kalendárium a preriedili sa sviatky svätých (1884). Neskôr pápež Pius X. v roku 1906 zreformoval omšové spevy a vydal tzv. Graduale Romanum, čím sa snažil prinavrátiť miesto gregoriánskemu chorálu. Tento pápež so svojou konštitúciou z 1. novembra 1911 Divino afflantu a s motu proprio Abhinc duos annos zredukoval sviatky svätých tak, aby sa väčší dôraz kládol na nedeľné slávenie.

Viktor Varga