Pane, nauč nás modliť sa (2.časť)


Ako som v minulej časti sľúbil, vysvetlím, prečo si myslím, že chváliť Boha je najdokonalejšou formou modlitby. Vychádzam z toho, že štyri uvedené prvky modlitby (chvála, vďaka, prosba, odprosenie) majú istú hierarchiu.

Za najnižší stupeň pokladám prosbu. Hoci ju aplikujeme asi najčastejšie, robíme to primárne kvôli sebe, nie kvôli Bohu. Ak niečo chceme, tak sa modlíme. Ak by naša modlitba obsahovala len prosebný prvok, mohlo by to vyzerať ako modlitbový automat. Ja niečo chcem, pomodlím sa a TY mi to dáš. [ja nedávam nič, Boh dáva mne – „OBJEDNÁVKA“]

Na druhý stupeň položím postoj vďaky. Vzdávať vďaku je spravodlivé. Patrí sa poďakovať za to, čo sme dostali. Keďže sme už vec dostali, na poďakovanie často zabúdame. Hoci ďakovať sa javí akési „nadbytočné“, je to dokonalejší postoj v modlitbe, pretože tu už nejde o nás, ale o Boha. [ja dávam, lebo Boh dal – „PLATBA“]

Tretí stupeň tvorí podľa mňa odprosenie. Uvedomelý kresťan si je vedomý svojej hriešnosti a preto hľadá odpustenie hriechov. Poprosiť o odpustenie si žiada pokoriť sa a teda je to náročnejšie ako prosiť o udelenie nejakého daru. [ja dávam, lebo Bohu dlžím – „SPLÁTKA“]

Napokon na vrchole je vzdanie chvály. Dôvodom pre najvyššie umiestnenie sa mi javí to, že z chválenia my nemáme nič. Pragmatickým pohľadom by to bola strata času. Je to však oslava Boha za jeho veľkosť. U modliaceho si to žiada veľkú lásku. Vysloviť chválu je vyjadrením láskyplného vzťahu. Som rád, že Boh JE. Aj keby mi nič nedával, aj keby mi neodpustil, predsa je vždy Bohom a preto sa mu klaniam a chválim ho. [ja dávam, Boh nedáva – „DAR“]

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte:

Otče, posväť sa tvoje meno,
príď tvoje kráľovstvo.

Chlieb náš každodenný daj nám každý deň

a odpusť nám naše hriechy,
lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.
A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11, 1-4)

Za domácu úlohu si skúste prerozjímať modlitbu Otčenáš. Je to vzor každej modlitby, lebo nás ju naučil sám Pán. Pohľadajte v nej všetky štyri spomínané prvky.

Prajem vám, aby sa stala vzorom aj vašej modlitby.

Omnia ad maiorem Dei gloriam. Všetko na väčšiu slávu Božiu.

Martin Surový