Requiescat in pace


S bolesťou v srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dňa 15. augusta 2022, v deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, si Pán života a smrti povolal v kruhu rodiny a najbližších, mamku nášho spolubrata a novokňaza dp. Ing. Mgr. Martina Uhra, Ing. Dagmar Uhrovú, rod. Jursovú. Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 19. 8. 2022 o 12:00 v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách, pohrebná sv. omša bude o 13:00, ktorú bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita.

Prosíme o modlitby za zosnulú Dagmar Uhrovú.

Odpočinutie večné daj jej, ó, Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva vo svätom pokoji. Amen