Ako môžem podporiť seminár?


Rektor kňazského seminára pozýva všetkých ľudí dobrej vôle k podpore Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. 

Najdôležitejšou podporou je vždy modlitba, o ktorú prosíme a za ktorú úprimne ďakujeme všetkým dobrodincom. Nové povolania, ako aj osobný duchovný rast každého seminaristu je výnimočným Božím darom a bez modlitby a prosby k Bohu nie je možný. Každý veriaci kresťan môže priložiť ruku k dielu formácie budúcich kňazov práve prostredníctvom modlitby za nové povolania a za seminaristov. 

V tejto súvislosti je užitočné pripomenúť si slová sv. Jána Pavla II. v exhortácii Pastores dabo vobis:

„Kňazské povolanie je Božím darom, pre celú Cirkev, dobro pre jej život a poslanie. Celá Cirkev je teda povolaná chrániť tento dar, vážiť si ho a milovať. Je zodpovedná za vznik a dozrievanie kňazských povolaní. Preto aktívnym subjektom, možno povedať protagonistom pastorácie povolaní je samo cirkevné spoločenstvo. Dnes je osobitne veľmi potrebné, aby sa rozšírilo a upevnilo presvedčenie, že starostlivosť o povolania je milosť a zodpovednosť, ktorú majú všetci členovia Cirkvi bez výnimky. Druhý vatikánsky koncil jasne zdôraznil, že „povinnosť podporovať kňazské povolania sa týka celého cirkevného spoločenstva, ktoré túto úlohu musí plniť najmä dôsledným kresťanským životom“.

Ak chcete a môžete podporiť Kňazský seminár Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave aj finančne, nakoľko v tomto seminári sa pripravujú na kňazstvo kandidáti Bratislavskej aj Trnavskej arcidiecézy, je možné tak urobiť zaslaním daru na účet Bratislavskej arcidiecézy s názvom:
„Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Bratislava“ IBAN: SK54 0900 0000 0051 2351 0222 / variabilný symbol 8001 / Poznámka: „Seminár“
alebo účet Trnavskej arcidiecézy SK72 0200 0000 0000 0464 6212 / variabilný symbol 202008