Predstavení


Naši biskupi:

J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup, metropolita; veľký kancelár fakulty

J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko PhD., bratislavský pomocný biskup

Predstavení Kňazského seminára:

Vonkajšie fórum:

ThLic. Pavol Mikula – Rektor

Mgr. Peter Pajerský – Prefekt

Vnútorné fórum:

Mgr. Vladimír Kiš – Špirituál

ThDr. Alexander Knorr PhD. – Špirituál