Program v seminári


Obvyklé body denného programu sú:

Modlitba ranných chvál

Rozjímanie

Svätá omša

Raňajky

Prednášky na RKCMBF UK alebo samoštúdium

Partikulárne spytovanie svedomia

Obed

Vychádzka

Skriptúra – čítanie Svätého písma

Samoštúdium

Lektúra (čítanie z duchovnej literatúry)

Modlitba Vešpier

Večera

Osobné voľno

Punktá (večerné zamyslenie)

Modlitba Kompletória

Spánok

zvýraznené časti – duchovný program v Kaplnke Svätého kríža