V nedeľu, dňa 4.3.2018, sa skupinka šiestich bohoslovcov rozhodla naplniť čas pravidelnej poobednej vychádzky putovaním do Marianky. Zo seminára sme vyrazili o 12.45 hod. smerom k zastávke Kapucínska. Tam sme spoločne nastúpili na linku č. 5 , ktorá nás odviezla na „Peknú cestu“, odkiaľ sme chceli putovať. Naše  prvé kroky však ešte […]

Zimná púť do Marianky


Vo štvrtok 1.3.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia zvaného fakultný štvrtok. Tentoraz išlo o odbornú prednášku, ktorú si pre nás pripravila PhDr. Alena Piatrová, PhD., historička umenia a zároveň kurátorka výstavy Ruky a zlato v službe ducha, ktorá momentálne prebieha na Bratislavskom hrade. Téma prednášky bola spojená so spomenutou prebiehajúcou výstavou, a teda prednáška […]

Fakultný štvrtok – Fenomenálny Majster Pavol z LevočeJe tu opäť pôst. Obdobie, počas ktorého by sme sa mali postiť nielen navonok, ale hlavne vnútorne. Počas obradu udeľovania popolca nám dáva kňaz na čelo znak kríža so slovami: Kajajte sa a verte evanjeliu alebo Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Mali by sme sa pozastaviť […]

Naplňme čas


Tento týždeň sa síce začal na našej fakulte letný semester, ale v tom minulom týždni sme ešte všetci stihli podniknúť ročníkové výlety. Tieto ročníkové výlety nám, ako už býva zvykom, poslúžili ako oddych na záver skúškového obdobia a taktiež aj na načerpanie nových síl do letného semestra.   Prvý ročník […]

Ročníkové výletyRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aj v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019 ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva.     Termín podanie prihlášky je do 30. apríla 2018.   Pre úspešné podanie prihlášky do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a na Rímskokatolícku […]

Prihláška do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave


V sobotu 17.2.2017 sme si v Bratislavskej arcidiecéze, na území ktorej sa nachádza náš kňazský seminár, pripomenuli 10. výročie vzniku tejto arcidiecézy. Oslava vyvrcholila svätou omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský aj za účasti apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella, bratislavského […]

10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézyCirkev sa človeku prihovára rôznymi spôsobmi. Nie vždy sú to slová. Častokrát používa aj viditeľné znamenia, aby nám intenzívnejšie umožnila pochopiť duchovné pravdy a duchovné skutočnosti. Viditeľné veci nás majú privádzať k neviditeľným – „Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás on sám strhne k láske vecí neviditeľných.“ (Prefácia Vianočná I.) Jedno z takýchto […]

Popolcová streda


V utorok 6.2.2018 sa v aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Konala sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Jej predseda bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský úvodným príhovorom pripomenul aktuálnosť významnej Veritatis splendor od sv. Jána Pavla II. Obsah, posolstvo a aktuálne výzvy tejto encykliky môžeme vnímať aj […]

Konferencia o Veritatis splendor aj s kardinálom MülleromĽudia si často predstavujú kňazský seminár ako dom, kde sa bohoslovci iba modlia a študujú. Samozrejme tieto dva aspekty sú základom nášho života, no nie sú to jediné, čo seminaristi robia. Snáď by nikto ani nepovedal, že sa vieme aj zabávať. Dňa 5. februára sa v našom formačnom dome uskutočnila pre Slovensko […]

Pochovávanie basy 2018


Na návšteve v Poľsku Matka Tereza položila kedysi mladým ľuďom otázku: „Aké najväčšie nebezpečenstvo nám dnes hrozí? Či rehoľníkom, kňazom, laikom, manželom, rodičom, či ako ľudstvu? A odpovedá: Nie je to vojna, nie je to ani rakovina, nie je to ani AIDS. To najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, je nedostatok modlitby, nedostatok […]

Dôležitosť duchovného životaTýždeň modlitieb za jednotu kresťanov sme prežívali aj my v našom seminári. Zavŕšením tohto týždňa bola ekumenická bohoslužba bohosloveckých fakúlt Univerzity Komenského, ktorá sa konala na sviatok Obrátenia svätého Pavla (25.1.2018) v Aule Benedikta XVI. Bohoslužba sa konala podľa dokumentu, ktorý spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská […]

Ekumenická bohoslužba v Aule Benedikta XVI.


V závere uplynulého roka vyjadril pápež František želanie, aby sme poznávali hĺbku a krásu diel starokresťanských mysliteľov. Stalo sa tak pri odovzdávaní cien pápežských akadémii, ktorým v minulom roku predsedala Pápežská akadémia latinských štúdií. Hlavnou úlohou tejto inštitúciou je štúdium a šírenie latinského jazyka a literatúry, klasickej i patristickej, stredovekej i humanistickej. Založil ju v roku 2012 […]

Pápež František povzbudzuje k štúdiu antickej kresťanskej literatúry